Vilkår for bruk
LiveNation.no ("Nettstedet") eies og drives av Live Nation (Music) UK Limited ("vår", "oss" og "vi"). Vi er et selskap registrert i England og Wales med registreringsnummer 02409911. Vår registrerte kontoradresse er 2nd Floor Regent Arcade House, 19 - 25 Argyll Street, London W1F 7TS, England, og vårt MVA-nummer er 489 7987 40.

Dette er betingelsene ("Vilkår for bruk") som gjelder for bruk av Nettstedet. Du aksepterer å bli bundet av Vilkår for bruk ved å gå inn på Nettstedet. Nettstedet er ment for brukere som er over 18 år. Dersom du ikke er bosatt i Norge, ikke er over 18 år eller ikke aksepterer Vilkår for bruk, kan du ikke gå inn på Nettstedet, og vi har rett til å begrense eller hindre din adgang til Nettstedet. Dersom det er noe du ikke forstår, send gjerne en e-post med spørsmål til: info@livenation.no

1 DINE FORPLIKTELSER

1.1 Du skal ikke:
    •    (a) bruke Nettstedet (eller deler av det) til noen form for illegal aktivitet eller illegalt formål, og du skal bruke det i overensstemmelse med gjeldende lovgivning;
    •    (b) via Nettstedet laste opp eller overføre (enten via Brukerbidrag (som definert nedenfor))
    ◦    (i) datavirus, makrovirus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller noe annet som er laget for å forstyrre, avbryte eller ødelegge en datamaskins normale driftsprosedyrer
    ◦    (ii) materiale som er ærekrenkende eller støtende, som er av en obskøn eller truende karakter, eller som kan forårsake irritasjon, besvær eller unødig bekymring;
    •    (c) bruke Nettstedet på en måte som kan føre til
    ◦    (i) at Nettstedet avbrytes, ødelegges eller gjøres mindre effektivt, eller at funksjonaliteten eller effektiviteten til Nettstedet på noen måte svekkes
    ◦    (ii) brudd på rettighetene til personer eller selskaper (herunder, uten å være begrenset til, immaterielle rettigheter, konfidensialitetsforpliktelser, eller personvern);
    •    (d) lage eller publisere en hyperlenke til deler av Nettstedet eller forsøke å få uautorisert tilgang til deler av Nettstedet;
    •    (e) kopiere eller spre deler av Nettstedet på eller i noe medium uten skriftlig forhåndssamtykke; eller
    •    (f) endre eller modifisere deler av Nettstedet på annen måte enn slik som med rimelighet må anses for nødvendig for å bruke

Nettstedet som forutsatt.

1.2 Du aksepterer at dersom du har noen rett, eller gjør gjeldende noe krav mot en bruker av Nettstedet, som springer ut av denne brukerens bruk av Nettstedet, vil du forfølge en slik rettighet eller et slikt krav uavhengig oss, uten mulighet for å gjøre oss ansvarlige.

1.3 Du kan kun bruke Nettstedet til private og ikke-kommersielle formål.

2 VÅRE RETTIGHETER

2.1 Vi forbeholder oss retten til å:
    •    (a) midlertidig eller permanent, modifisere eller trekke tilbake Nettstedet (eller deler av det) med eller uten varsel til deg, og du bekrefter at vi ikke kan holdes ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart i forbindelse med modifikasjoner eller tilbaketrekking av Nettstedet; og/eller
    •    (b) når som helst endre disse Vilkår for bruk. Fortsatt bruk av Nettstedet (eller deler av det) fra din side i etterkant av en slik endring innebærer en aksept av endringene. Det er ditt ansvar å sjekke jevnlig om Vilkår for bruk er endret. Dersom du ikke aksepterer endringer i Vilkår for bruk, må du umiddelbart slutte å bruke Nettstedet; og/eller
    •    (c) overvåke aktiviteter eller innhold i tilknytning til Nettstedet. Vi kan etterforske enhver innrapportert overtredelse av disse Vilkår for bruk eller klager relatert til Nettstedet, og ta ethvert skritt som vi mener er passende (herunder, uten å være begrenset til, advarsler, suspensjon, avslutte tilgang, eller knytte ytterligere betingelser til din tilgang og/eller fjerne materiale fra Nettstedet).

2.2 Vi vil i rimelig grad forsøke å vedlikeholde Nettstedet. Nettstedet vil bli endret fra tid til annen. Du har ikke rett til noen form for kompensasjon dersom du ikke kan benytte hele eller deler av Nettstedet på grunn av en feil, suspensjon eller tilbaketrekking, uavhengig av årsak.

3 DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi respekterer dine personopplysninger, og behandler dem i overensstemmelse med vår Personvernserklæring og gjeldende lovgivning om personvern. Vennligst klikk her for å lese vår Personvernserklæring:

4 LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER
Vi kan gi lenker til andre nettsteder eller ressurser. Du samtykker i at vi ikke kan holdes ansvarlige for tilgjengeligheten til slike eksterne nettsteder eller ressurser, og at vi ikke går god for eller godkjenner, eller er ansvarlige for, verken direkte eller indirekte, praktiseringen av personvernet eller for innholdet (herunder villedende eller ærekrenkende innhold) på slike nettsteder. Denne ansvarsfraskrivelsen omfatter også, men er ikke begrenset til, markedsføring, produkter, innhold/materiale eller tjenester på, eller som er tilgjengelige via slike nettsteder eller ressurser. Vi kan heller ikke gjøres ansvarlige for skade, tap eller krenkelse som er forårsaket av, eller som påstås forårsaket av, eller forårsaket i sammenheng med, bruk eller tillit til innhold som er tilgjengelige via eksterne nettsteder eller ressurser.

5 KONTOER
Det kan være nødvendig å opprette en konto for å bruke visse deler av Nettstedet. Du må aldri benytte en annen bruker av Nettstedets konto uten først å få samtykke til dette. Du må oppgi fullstendig og korrekt informasjon når du oppretter din konto hos oss. Du alene er ansvarlig for aktiviteten i tilknytning til din konto. Vi anbefaler at du holder passordet ditt hemmelig. Du må umiddelbart underrette oss dersom du blir oppmerksom på uautorisert bruk av din konto.

6 BRUKERBIDRAG

6.1 Vi kan nå eller i fremtiden tillate at brukere av Nettstedet bidrar med videoer og/eller annen kommunikasjon eller annet materiale ("Brukerbidrag"). Brukerbidrag skal til enhver tid være i overensstemmelse med disse Vilkår for bruk, og eventuelle særskilte betingelser for slike Brukerbidrag som vi iblant kan publisere på Nettstedet.

6.2 Ved å legge ut Brukerbidrag på Nettstedet, gir du:
    •    (a) oss ugjenkallelig, uopphørlig, ikke-ekslusiv, overførbar, godtgjørelsesfri, verdensomspennende rett og lisens (med rett til å innvilge underlisenser) til å bruke, kopiere, modifisere, lagre, samle, dele, skape avledet verk av, slå sammen, fremføre offentlig, vise offentlig, omformatere, oversette, ekserpere (helt eller delvis) og spre slike Brukerbidrag (og på annen måte offenliggjøre slike Brukerbidrag) i et hvilket som helst media som er kjent eller blir utviklet i ettertid (herunder, uten begrensning, andre nettsteder enn Nettstedet) til ethvert formål, enten det gjelder forretningsvirksomhet, markedsføring eller annet; og
    •    (b) enhver bruker av Nettstedet en ugjenkallelig, uopphørlig, ikke-ekslusiv, overførbar, godtgjørelsesfri, verdensomspennende tillatelse til å få tilgang til Brukerbidrag via Nettstedet.

6.3 Ved å legge ut Brukerbidrag på Nettstedet garanterer, fremholder og forsikrer du overfor oss at:
    •    (a) du har full rett og fullmakt til å innvilge rettigheter og lisenser for slike Brukerbidrag fremsatt i denne avtalen; og
    •    (b) Brukerbidrag du legger ut:
    ◦    (i) ikke medfører brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter (herunder, uten begrensning, opphavsrett og/eller rett til varemerker), andre eiendomsrettigheter eller rettigheter forbundet med publisitet eller personvern;
    ◦    (ii) ikke bryter lover, vedtekter, forordninger eller forskrifter;
    ◦    (iii) ikke er ærekrenkende, injurierende, rettsstridig truende eller rettsstridig trakasserende;
    ◦    
    ◦    (iv) ikke er obskøne eller pornografiske og
    ◦    (v) ikke bryter lover som gjelder urettferdig konkurranse, diskriminering eller falsk reklame.

6.4 Vi godkjenner ingen Brukerbidrag eller meninger, anbefalinger eller råd som kommer til uttrykk gjennom Brukerbidrag, og i medhold av punkt 8 nedenfor fraskriver vi oss uttrykkelig ethvert ansvar i forbindelse med Brukerbidrag. Vi tillater ikke aktiviteter på Nettstedet som medfører brudd på opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å fjerne Brukerbidrag uten forvarsel. Slik fjerning av Brukerbidrag kan blant annet skje, uten å være begrenset til, ved brudd på særskilte betingelser for Brukerbidrag og/eller brudd på immaterielle rettigheter/.

6.5 Du erkjenner at når du bruker Nettstedet kan du bli eksponert for Brukerbidrag fra en rekke kilder, og at vi ikke er ansvarlige for riktigheten, nytteverdien, sikkerheten eller immaterielle rettigheter til eller forbundet med slike Brukerbidrag. Videre forstår og erkjenner du at du kan bli eksponert for Brukerbidrag som ikke er korrekte, eller som er støtende, usømmelige eller ubehagelige, og du fraskriver deg herved retten til å ta i bruk enhver rettslig eller utenrettslig sanksjon du har eller kan ha når det gjelder dette (i henhold tilpunkt 8 nedenfor).

6.5 Dersom du mener at et Brukerbidrag på Nettstedet er feilaktig, støtende, usømmelig, ubehagelig eller er i strid med immaterielle rettigheter, vennligst ta kontakt her.

7 TILGJENGELIGHET
Vi tar vårt ansvar for å tilgjengeliggjøre nettinnhold og programvare alvorlig. Vi er forpliktet til å sikre tilgang for personer med funksjonshemminger. Mange funksjonshemmede brukere av Internett synes det er vanskelig å bruke nettsteder på grunn av hvordan de er laget. Vi holder på med å gå gjennom og gjøre om våre nettsteder slik at de skal bli så tilgjengelige som mulig, og for at de skal gjøres kompatible med teknologi, herunder skjermlesere, som brukes av personer med funksjonshemminger.

8 ANSVARSBEGRENSNING

8.1 SELV OM VI I RIMELIG UTSTREKNING VIL FORSØKE Å VERIFISERE KORREKTHETEN AV INFORMASJON SOM VI LEGGER UT PÅ NETTSTEDET, GIR VI INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÄTTE, NÅR DET GJELDER KORREKTHETEN AV INFORMASJONEN.

8.2 Nettstedet leveres "as is" og kun til personlig bruk i informasjonsøyemed, uten representasjon eller forsikringer fra vår side. Med mindre annet er spesifisert i særskilte betingelser i relasjon til et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, gir vi ingen former for garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, vedrørende Nettstedet eller produkter eller tjenester som tilbys via Nettstedet, enten de tilbys av oss eller på våre vegne (herunder gratis nedlasting av programvare). Dette inkluderer, uten å være begrenset til, underforståtte garantier om tilfredsstillende kvalitet, formålstjenelighet, fravær av krenkelse av rettigheter, kompatibilitet, sikkerhet, korrekthet, tilstand eller fullstendighet, eller underforstått garanti som følge av handlemåte eller handelspraksis.

8.3 Med mindre det er presisert i egne betingelser relatert til et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, garanterer vi ikke at Nettstedet, eller produkter eller tjenester som tilbys på Nettstedet enten av oss eller på våre vegne (herunder gratis nedlasting av programvare) tilfredsstiller dine krav, at de leveres uten avbrudd av noe slag, i tide, at de er sikre eller feilfrie, eller at feil vil bli rettet. Heller ikke garanteres det at Nettstedet eller serveren som gjør Nettstedet tilgjengelig, eller produkter eller tjenester som tilbys på Nettstedet enten av oss eller på våre vegne (herunder gratis nedlasting av prorgramvare), ikke inneholder virus eller programfeil, eller er fullt ut funksjonsdyktige, nøyaktige eller pålitelige. Vi er ikke ansvarlige overfor deg for noe tap av innhold eller materiale som skjer som en følge av opplasting til eller nedlasting fra Nettstedet.

8.4 Disse Vilkår for bruk skal ikke begrense dine ufravikelige rettigheter som forbruker i henhold til norsk lov.

8.5 Du erkjenner at vi ikke kan garantere, og at vi derfor ikke under noen omstendighet er ansvarlige for, sikkerhet eller personvern på Nettstedet eller relatert til informasjon som du har gitt til eller hentet fra Nettstedet.

8.6 Vi er ikke ansvarlige, verken i eller utenfor kontrakt (herunder for uaktsomhet), eller på annen måte, for:
    •    (a) økonomisk tap (herunder, men ikke begrenset til, tap av inntekt, fortjeneste, avtaler, forretning eller forventede besparelser); eller
    •    (b) tap av goodwill eller omdømme; eller
    •    (c) tap av data eller databruk; eller
    •    (d) spesielle tap, indirekte tap eller følgeskader,
uansett hvordan slik skade måtte oppstå, og gjelder uavhengig av hvorvidt slike tap var eller kunne vært forutsett av en av oss på det tidspunkt hendelsen som forårsaket tapet inntrådte.

8.7 Vilkår for bruk skal ikke utelukke eller begrense vårt ansvar i forbindelse med død eller personskade som er et resultat av uaktsomme eller bedragerske handlinger fra oss, våre ansatte eller våre agenter.

9 SKADESLØSHOLDELSE
DU AKSEPTERER Å VÆRE FULLT UT ANSVARLIG (OG FULLT UT HOLDE OSS SKADELØSE MOT) ETHVERT KRAV, ANSVAR, TAP, KOSTNAD OG UTGIFT, HERUNDER UTGIFTER TIL RETTSLIG BISTAND, SOM VI PÅFØRES, OG SOM ER EN FØLGE AV AT DU HAR BRUTT VILKÅR FOR BRUK, ELLER DIN BRUK AV NETTSTEDET FOR ØVRIG (HERUNDER, UTEN BEGRENSNING, I FORBINDELSE MED BRUKERBIDRAG), ELLER AV EN ANNEN PERSON SOM BRUKER DIN PC ELLER DITT INTERNETTABONNEMENT.

10 IMMATERIELLE RETTIGHETER OG BRUKSRETT

10.1 Du samtykker i at opphavsrett, rett til varemerker og alle andre immaterielle rettigheter til materiale eller annet innhold på Nettstedet til enhver tid skal forbli vår eller våre lisensgiveres eiendom. Du kan kun bruke slikt materiale eller annet innhold slik som uttrykkelig godkjent av oss.

10.2 Du erkjenner at materiale eller annet innhold på Nettstedet utelukkende er gjort tilgjengelig for personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan bare lage én kopi, og laste ned utdrag av, sider på Nettstedet til slike formål. Enhver annen bruk av materiale og annet innhold på Nettstedet er forbudt. Du aksepterer å ikke (herunder bistå til å gjøre det enklere for en tredjepart) kopiere, reprodusere, overføre, publisere, kringkaste, selge, lisensiere, vise, spre, utnytte kommersielt eller skape avledete verk av materiale eller annet innhold på Nettstedet.

10.3 Bortsett fra når det gjelder personopplysninger (som definert i vår Personvernserklæring), vil ikke informasjon som du legger ut på Nettstedet, enten i form av kommentarer, gjennom et nettpratrom eller på annen måte, bli behandlet konfidensielt, og du aksepterer at vi kan bruke slik informasjon for ethvert formål i henhold til disse Vilkår for bruk.
10.4 Vi forbeholder oss alle rettigheter til Nettstedet og til innhold på Nettstedet som ikke er uttrykkelig overdratt eller gitt bort.

11 MELDINGER

11.1 Du kan sende oss meldinger i forbindelse med disse Vilkår for bruk på e-post til info@LiveNation.no.

11.2 Da bevis på at melding er sendt ikke er noen garanti for at vi har mottatt meldingen, må du forsikre deg om at du har mottatt en bekreftelse fra oss. Vi har som mål å sende slik bekreftelse innen fem virkedager etter mottak av meldinger. Du bør oppbevare bekreftelsen.

12 GENERELT

12.1 Dersom deler av Vilkår for bruk skulle bli vurdert som rettsstridige, ugyldige eller på annen måte ikke kan gjennomføres, skal denne bestemmelsen vurderes som atskilt fra resten av Vilkår for bruk, og ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i Vilkår for bruk.

12.2 Disse Vilkår for bruk (slik de til enhver tid foreligger) gir uttrykk for den hele og fullstendige avtalen og forståelsen mellom deg og oss når det gjelder de forhold som